Yabancı Dil

İletişim kurmak için yabancı dil bilmenin öneminin her geçen gün daha da arttığı küreselleşen dünyada TED Okullarının misyonlarından biri de, kaliteli yabancı dil eğitimi vermektir. Bu çerçevede, TED Okullarında yabancı dil eğitiminin standardizasyonunun sağlanması ve uluslararası düzeyde geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylı TED K12 İngilizce dersi Öğretim Programı uygulanmaktadır.
Değişen öğrenci profili ve ihtiyaçları göz önüne alınarak İngilizce dil eğitiminde 21. yüzyılın becerilerini geliştiren uygulamalar programa dâhil edilmekte ve saygın eğitim kurumları ile gerçekleştirilen programlarla, okullarımızdaki İngilizce öğretmenlerine sürekli rehberlik ve hizmet içi eğitim desteği sağlanmaktadır.
Öğrencileri yaş ve beceri düzeylerine uygun olarak bir dili kullanabilir duruma getirmeyi hedefleyen yabancı dil öğretim programımız kapsamında, öğrencilerimizin bilgiyi anlamlı kullanarak karar verme, sorun çözme, araştırma, geliştirme, sorgulama, keşfetme ve analiz etme becerilerini geliştirme çalışmaları yapılmakta ve öğrencilerin kendi dil gelişimini izlemesine ve değerlendirmesine olanak tanınmaktadır.
Dil eğitiminde temel amacımız hedef dille ilgili çocuklarımızda sevgi, istek ve merak uyandırmaktır. Erken yaş grubu öğrencilerimiz ve ilkokul sınıflarımızda dil eğitiminde sözel becerilerin geliştirilmesi esastır.
İkinci Yabancı Dil programında öğrencilerimiz, okulumuzun sunduğu yabancı dillerden birini seçerler ve yine iletişimsel hazırlanan öğretim programı ile ikinci yabancı dil öğrenimleri gerçekleştirilir.
TED Okullarında öğrencilerin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamaları yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde dili öğrenmeleri hedeflenmektedir.

TED Atakent Kolejinde yabancı dil eğitimi bütünlük ve tamamlayıcı devamlılığa sahiptir. Uygulanan öğrenci merkezli programlar çok kültürlü bir ortamda etkin öğrenime olanak tanımaktadır.

Bilgi çağı teknolojisiyle desteklenen disiplinler arası çalışmalar, projeler ve araştırmalar aracılığıyla, öğrencilerimizin çağın gereklerine göre yetişmelerine uygun ortamlar sağlanmaktadır.
TED Atakent Koleji Yabancı Dil Öğretim Programı, K12 bütünlüğünde
Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programında A1-C1 düzeylerini kapsamakta ve;
• Temel bilgi ve beceriler kazanmayı,

• Kültürel ve kavramsal bakış açılarını tanımayı,

• Tüm dünyayı ilgilendiren konular ve bunların Türkiye’ye olan etkileri konusunda bilgilenmeyi ve bilinçlenmeyi,
• Problem çözme ve çatışma çözümleme sürecini olumlu yaklaşımlarla yürütmeyi,

• Yaratıcılığı ve farkındalığı geliştirmeyi,

• Anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, eleştirme, tahmin etme, analiz-sentez yapma ve değerlendirme becerileri kazandırmayı,
• Bilgiyi; araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırmayı,

• İletişim kurma, arkadaşları ile işbirliği içinde hareket etme, tartışma, problem çözme, ortak karar verme ve girişimcilik gibi çeşitli zihinsel ve temel becerileri kazandırmayı ve geliştirmeyi,
• ‘Sorumluluk Sahibi Dünya Vatandaşı’ olma kavramını, okul içi ve okul dışı etkinliklerle kazandırmayı kapsayan 21. yüzyıl becerilerini içermektedir.

 

Atatürk Köşesi

Ansolon