Matematik

MEB müfredatını esas alarak yapılandırdığımız matematik derslerimizde öncelikle öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak, analitik düşünme becerileri geliştirmek üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Matematiğin temel kavramları arasındaki ilişkileri anlama, yaşamla ilişkilendirme, tahminde bulunma, problem kurma, problem çözme şekil ve şemalara dayalı veri analizleri yapma gibi matematiksel yetkinlikleri kazandırmak amacıyla çeşitli etkinlikler, uygulamalar ve eğitim teknolojileriyle desteklenen zenginleştirdiğimiz programlar uygulanmaktadır.

Dersin temel kazanımlarına yönelik aritmetik becerilerde hız kazanmaları, işlenen konuların somut öğrenmeler ile desteklenmesi, üst bilişsel düşünme becerilerini destekleyen akıl oyunlarına ilgi duymaları, öğrenme süreçlerinde bireysel farklıkların göz önünde bulundurulması önemsenir.

Öğrencilerin derslere etkin katılımı, modelleme süreçlerine dâhil olması, süreç odaklı öğrenme aktiviteleri oluşturulması; planlama çalışmalarının odak noktasını oluşturur.

21. yüzyıl becerilerinden biri olarak görülen “finans okuryazarlığı” alanında yetkinlik kazandırmak da matematik dersi içeriğinde ilkokul sınıflarımızda uygulanan bir programdır. Bu programda; ihtiyaç ve istekleri arasındaki farkı ayırt etmeleri, günlük basit harcamalara ilişkin akılcı kararlar alabilmeleri, fatura gibi günlük hayatta kullanılan finansal belgeleri tanıyabilmeleri, karşılaştıkları parasal durumlarda pratik işlemler yapabilmeleri, paraları tanımaları, harçlıklarını verimli kullanmaları, parayı yönetme bilincini kazanmaları hedeflenmektedir.

1.SINIF
1.sınıf matematik derslerimizde uyguladığımız programın temel amaçlarına yönelik sınıf içi çalışmalarda ve etkinliklerde, basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru bir süreç izlenmekte ve öğrencilerimizin gelişimsel düzeyleri ile bireysel farklılıkları dikkate alınarak öğretim ortamında içerik ve etkinlik farklılaştırmalarına, oyunlaştırmalara, takım çalışmalarına önem verilmektedir.

Öğrencilerimizin 1.sınıf müfredatında bulunan;
100 içinde ritmik saymalar yapma,
Rakamları okuyup yazma,
Sayıları onluk ve birlik şeklinde ifade etme,
Toplama - çıkarma işlemleriyle ilgili modellemeler yapma,
Zihinden toplama - çıkarma stratejilerini uygulama,
Problem kurma – çözme,
Yarım, bütün kavramlarını modelleme ile açıklama,
Geometrik şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırma, modelleme,
Geometrik şekillere, geometrik cisimlere günlük hayattan örnekler verme,
Örüntü mantığını açıklama, örüntü mantığı oluşturma,
Uzunlukları standart olamayan araçlarla ölçme işlemi yapma,
Paraları tanıma,
Takvim okuma, kullanma,
Tam ve yarım saatleri okuma,
Karşılaştırma yaparak tartma ve sıvıları ölçme,
Basit veri tablolarını okuma, konularına ilişkin bilgi ve becerileri öğrenme ve geliştirmeleri sağlanır.

2. SINIF
Öğrencilerimizin bağımsız düşünebilme ve karar verebilme, öz düzenleme gibi bireysel yetenek ve becerilerini geliştirmeleri yanında takım halinde çalışma bilinci kazanabilme amaçlarına göre ders içerikleri oluşturulmaktadır.

Öğrencilerimizin 2.sınıf müfredatında bulunan;

Modeller kullanılarak 100’den küçük sayıları basamak değerlerine ayrıma,
Aritmetik işlemlere ait kavramları öğrenme,
İşlemleri modellemeler ile ifade etme,
İki basamaklı sayılarla toplama - çıkarma işlemleri yapma,
Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi anlama,
Dört işleme dayalı problemler çözme – kurma,
Bütün ve yarımın çeyrek ile ilişkisini açıklama,
Geometrik şekilleri kenar ve köşe sayılarına göre sınıflandırma,
Geometrik şekil ve cisimleri modelleme,
Çevrelerindeki simetrik şekilleri bulma,
Örüntü mantığını açıklama, örüntü mantığı oluşturma,
Standart ölçme birimlerini tanıma,
Lira ve kuruş arasındaki ilişkiyi fark etme,
Tam, yarım, çeyrek saatleri okuma,
Veri tablosu, grafik oluşturma ve yorumlama konularında matematiksel yetkinliklerini güçlendirmek hedeflenmektedir.

3. SINIF
Öğrencilerin derse ilişkin algı ve tutumlarının olumlu akademik benlik algısını geliştirmelerinde önemli etken olduğu bilinciyle ders içerikleri planlanmaktadır. Bilgiye ulaşmada araştırmacı olmaları ve takım halinde hareket etmenin önemini kavramalarını sağlayacak öğretim ortamları oluşturmak amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin 3.sınıf müfredatında bulunan;

Eski uygarlıkların kullanmış olduğu sayı sistemlerini ve rakamları tanıma,
Üç basamaklı sayıları modelleme,
Üç basamaklı sayıların basamak değerlerini bilme,
Parça-bütün ilişkisini kesir kavramları ile ifade etme,
Geometrik cisimlerin benzerlik ve farklılıklarını ayırt etme,
Geometrik şekillerin kenarlarını cetvel ile ölçme,
Geometrik şekillerin simetri doğrularını belirleme,
Noktalı ya da kareli kâğıt üzerinde kaplama örüntüleri oluşturma,
Standart ölçme birimleri ile standart olmayan birimler arasında ilişki kurma,
Lira ve kuruş ilişkilerine dayalı problemler çözme - kurma,
Kilogram ve gram ilişkisine dayalı tahmin çalışmaları yapma, problemler çözme - kurma,
Litre ve yarım litre ile ilgili tahmin çalışmaları ve ölçme yapma, problem çözme – kurma,
Geometrik şekillerin kenar ve çevre uzunluklarının belirlenmesi,
Sütun grafiği ile tablo ve diğer grafiklerde yer alan verilerle ilgili problemler çözme - kurma konularında edinimleri güçlendirmek amacıyla kalıcı öğrenme ortamları yapılandırılmaktadır.

4. SINIF
4. sınıflarda MEB öğretim programlarına uygun olarak yapılandırılan ders programları doğrultusunda matematik ders içerikleri de öğrenci ihtiyaçları, farklılıkları dikkate alınarak hazırlanmış olup genişletilmiş haftalık planlama doğrultusunda yürütülmektedir.

Öğrencilerin matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmeleri, dersi sevmeleri önemsenmekte ve bu nedenle ders içerikleri oluşturulurken oyun ve eğlenceli aktivitelere yer verilmektedir.

Sayılar ve İşlemler öğrenme alanında öğrencilerin doğal sayılara yönelik kazanımları edinmeleri ve matematik ifadelerini modellerle göstermeleri, kavramlar arasında anlam ilişkilerini kurmaları ve bu ilişkileri matematiksel ifadelere dönüştürmeleri, dört işlem becerilerine hız kazandırmaları, problem çözme ve problem kurma yetkinliklerini geliştirmeleri; matematik öğretim sürecinin temelinde yer almaktadır.

Geometri alanında öğrencilerin uzamsal düşünme becerilerini geliştiren, mekân ve boyut kavramları arasındaki ilişkiyi somutlaştıran etkinliklere yer verilmektedir.

Ölçme öğrenme alanında alt öğrenme alanlarına yönelik zamanı ölçme, uzunlukları ölçme, tartma kavramlarının öğretiminde ve ölçme birimleri ile yapılan problem çözme ve kurma çalışmaları sırasında tahmin çalışmalarına, öğrencinin tahminler ve sonuç arasındaki ilişkiyi değerlendirmesine, bunu yazılı ve sözlü olarak ifade etmesine önem verilmektedir.

Veri işleme öğrenme alanında öğrencilerin çeşitli verileri toplama ve bu verileri grafik halinde ifade etmeleri, buna dayalı olarak analiz yapmalarını sağlayacak etkinlik planlamaları yapılmaktadır. Olasılıkları tahmin etmeleri ve olasılık ifadelerini modelleyerek anlatabilmeleri sağlanmaktadır.

Öğrencilere matematik yetkinlikleri kazandırmak ve bu becerileri yaşantısında kullanabilen, analitik düşünebilen ve ifade edebilen, takım çalışmalarına aktif katılım sağlayan bireyler yetiştirmek matematik dersinin temel amacıdır.

Atatürk Köşesi

Ansolon